General Beverage - Join Us

Job Available

Graphic Designer (พระราม 3)

Responsibilities
----------------------
1. ออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์/ ออกแบบบรรจุภัณฑ์/ และงานออกแบบอื่นๆ ตามโจทย์ที่ได้รับ ในระยะเวลาที่กำหนด
2. ประชุมและวางแผนการออกแบบ ร่วมกับทางแผนก ทีมการตลาด หรือ ลูกค้า
3. จัดทำอาร์ตเวิร์ค สำหรับงานออกแบบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ในขั้นตอนการผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ

Qualifications
----------------------
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 23 – 30 เพศ ชาย/หญิง
3. ประสบการณ์ทางด้านงานออกแบบ อย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator และ โปรแกรมออกแบบอื่นๆ
5. สามารถใช้เครื่อง Mac
6. สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานสำเร็จตามโจทย์ และ ระยะเวลา
7. มีทัศนคติที่ดีในการทำงานทั่วไป และ ในด้านการออกแบบ
8. มีความละเอียดในการทำงาน

RD Supervisor (นครปฐม)

- ป.ตรี
- เทคโนโลยีการอาหาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ตรงในสายงาน

Checker Operator (Filling & Packing) (นครปฐม)

- ปวช. ขึ้นไป
- Key ข้อมูลการผลิต, เบิกสินค้าสำหรับการผลิต, ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ตรงมาตรฐาน

Inprocess Inspection Leader (นครปฐม)

- ม.3-ปวส.
- วิทยาศาตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวจ้อง
- มีประสบการณ์ตรงในสายงาน

Planning Supervisor (นครปฐม)

- ไม่จำกัด
- เคยทำงานด้านคลังสินค้ามาก่อน, วางแผนการสั่งซื้อ-เรียกเข้าวัตถุดิบ, วางแผนการทำงาน

Technician (นครปฐม)

- ปวช.-ปวส.
- รับผิดชอบงานควบคุมเครื่องจักรของระบบสาธารณูปโภค ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Warehouse Checker (นครปฐม)

- ม.6 ขึ้นไป
- รับผิดชอบตรวจรับ
- จ่ายสินค้าสำเร็จรูป, กำหนดพื้นที่จัดวางสินค้า, หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Rework Operator (นครปฐม)

- ไม่จำกัด
- ดำเนินการ Rework งานตามที่ได้รับมอบหมาย

Warehouse Forklift Operator (นครปฐม)

- ปวส. ขึ้นไป
- การจัดการ, บริหารธุรกิจ, การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- รับผิดชอบการสั่งซื้อประเภทวัสดุหีบห่อ(PM)

Purchasing Officer(PM) (นครปฐม)

- ปวส. ขึ้นไป
- การจัดการ, บริหารธุรกิจ, การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- รับผิดชอบการสั่งซื้อประเภทวัสดุหีบห่อ(PM)