General Beverage - Join Us

Job Available

Marketing Online (พระราม 3)

รายละเอียดของงาน
--------------------------
1.วางแผนงานด้านการตลาด Digital Media ออกแบบ และ ดูแลสื่อการตลาดออนไลน์ ผ่านช่องทางต่างๆ และ ออฟไลน์ ของบริษัท ออกแบบโปรโมชั่น เพื่อโปรโมท และ สร้างยอดขาย ผ่านตลาด E-Commerce – Social Media : FB, IG, Line@, Twitter, Website
2.จัดทำงบประมาณการตลาดออนไลน์เพื่อนำเสนออนุมัติในแต่ละแคมเปญ
3.คิดและสร้างสรรค์ เขียน content ให้น่าสนใจ ชวนติดตาม เพื่อให้ได้ยอดขาย ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
4.สรรหาสื่อออนไลน์ช่องทางใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย
5.นำเสนอวิธีการใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นการตลาดเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
6.เก็บรวบรวม วิเคราะห์ สิ่งที่ทำไปแล้ว และนำมาพัฒนาให้ดีกว่าเดิม
7.ประสานงานและสื่อสารงานด้านการตลาดภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัท งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
--------------------------
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
- มีความรู้และประสบการณ์ด้าน online

Asst.Product Manager Export (พระราม 3)

Responsibilities
----------------------
1. รับผิดชอบการออกสินค้าใหม่ในตลาดต่างประเทศ ,
2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด วางconcept สำหรับสินค้าใหม่ ประสานงานกับ flavor house หรือทาง RD
3. รับผิดชอบการจัดการและบริหารสินค้าที่วางตลาดแล้ว
- งานออกแบบฉลากสินค้าประสานงานปรับเปลี่ยนงานออกแบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบฉลาก
- งานออกแบบสื่อสำหรับสินค้าประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ออกแบบ สื่อ support ตรวจสอบสื่อต่างๆ ที่ต้องการใช้ให้ครบถ้วน
- วางแผนการโปรโมทสินค้า ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวาง concept activity
4. รับผิดชอบการเตรียมข้อมูลนำเสนอ
5. รับผิดชอบการเตรียมเอกสารต่างๆ

Qualifications
----------------------
– ชาย, หญิง อายุ 28 – 35 ปี
– การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด, Food Science, Management
– มีประสบการณ์พัฒนาสินค้าใหม่ (New Product Development)
– มีความรู้ทางด้านการวิจัยการตลาด และการบริหารผลิตภัณฑ์ และ regulation จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet ได้ดี
– มีความรู้ภาษาอังกฤษพูด อ่าน เขียน ในระดับดี

Graphic Designer (พระราม 3)

Responsibilities
----------------------
1. ออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์/ ออกแบบบรรจุภัณฑ์/ และงานออกแบบอื่นๆ ตามโจทย์ที่ได้รับ ในระยะเวลาที่กำหนด
2. ประชุมและวางแผนการออกแบบ ร่วมกับทางแผนก ทีมการตลาด หรือ ลูกค้า
3. จัดทำอาร์ตเวิร์ค สำหรับงานออกแบบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ในขั้นตอนการผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ

Qualifications
----------------------
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 23 – 30 เพศ ชาย/หญิง
3. ประสบการณ์ทางด้านงานออกแบบ อย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator และ โปรแกรมออกแบบอื่นๆ
5. สามารถใช้เครื่อง Mac
6. สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานสำเร็จตามโจทย์ และ ระยะเวลา
7. มีทัศนคติที่ดีในการทำงานทั่วไป และ ในด้านการออกแบบ
8. มีความละเอียดในการทำงาน

RD Supervisor (นครปฐม)

- ป.ตรี
- เทคโนโลยีการอาหาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ตรงในสายงาน

Checker Operator (Filling & Packing) (นครปฐม)

- ปวช. ขึ้นไป
- Key ข้อมูลการผลิต, เบิกสินค้าสำหรับการผลิต, ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ตรงมาตรฐาน

Inprocess Inspection Leader (นครปฐม)

- ม.3-ปวส.
- วิทยาศาตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวจ้อง
- มีประสบการณ์ตรงในสายงาน

Planning Supervisor (นครปฐม)

- ไม่จำกัด
- เคยทำงานด้านคลังสินค้ามาก่อน, วางแผนการสั่งซื้อ-เรียกเข้าวัตถุดิบ, วางแผนการทำงาน

Technician (นครปฐม)

- ปวช.-ปวส.
- รับผิดชอบงานควบคุมเครื่องจักรของระบบสาธารณูปโภค ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Warehouse Checker (นครปฐม)

- ม.6 ขึ้นไป
- รับผิดชอบตรวจรับ
- จ่ายสินค้าสำเร็จรูป, กำหนดพื้นที่จัดวางสินค้า, หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Rework Operator (นครปฐม)

- ไม่จำกัด
- ดำเนินการ Rework งานตามที่ได้รับมอบหมาย

Warehouse Forklift Operator (นครปฐม)

- ปวส. ขึ้นไป
- การจัดการ, บริหารธุรกิจ, การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- รับผิดชอบการสั่งซื้อประเภทวัสดุหีบห่อ(PM)

Purchasing Officer(PM) (นครปฐม)

- ปวส. ขึ้นไป
- การจัดการ, บริหารธุรกิจ, การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- รับผิดชอบการสั่งซื้อประเภทวัสดุหีบห่อ(PM)